Brązowa Odznaka Kadry Programowej ZHP


Brązowa Odznaka Kadry Programowej ZHP przyznawana jest na poziomie hufca.
Odznakę brązową przyznaje komendant chorągwi na wniosek przełożonego lub kandydata, wniosek powienien być zaopiniowany przez odpowiedzialnego za program członka komendy hufca.
Warunkiem przyznania BOKP ZHP jest:
- posiadanie przynajmniej stopnia podharcmistrza

- ukończenie szkolenia dla kadry programowej hufca

- udział w pracach namiestnictwa, referatu lub innego zespołu programowego na poziomie hufca lub chorągwi

- opracowanie opublikowanie własnych materiałów programowych lub repertuarowych przydatnych w pracy drużynowych.

Podstawą do przyznania BOKP ZHP jest złożenie przez przełożonego lub kandydata wniosku zawierającego potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przyznania BOKP ZHP.
 
 wniosek o nadanie BOKP ZHP

Decyzją Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 29/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie opłaty za Brązową Odznakę Kadry Programowej wprowadzono opłatę za BOKP w wysokości 9,50zł (dziewięć złotych piećdziesiąt groszy)za każdą z nich. Komenda Chorągwi ZHP otrzymuje odznaki po dokonaniu wpłaty na konto GK ZHP.

Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 29/2012